جزییات مناقصه و مزایده

خرید تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰59/۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰60

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر 61.97 cfb7a23c-f7af-4b61-b279-92dcdd8bde6f.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه