جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی و دفع آبهای سطحی و آسفالت کوچه های محله جبری و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی و دفع آبهای سطحی و آسفالت کوچه های محله جبری و ... 54.86 6be106bb-82f3-4912-ad05-6e546b721cb2.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه