جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی و دفع آبهای سطحی و آسفالت کوچه های محله جبری و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی و دفع آبهای سطحی و آسفالت کوچه های محله جبری و ... 54.86 6be106bb-82f3-4912-ad05-6e546b721cb2.docx