جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان بوشهر توسکا/اجرای روکش آسفالت سطح شهر منطقه یک فاز 2

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰62/63

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان بوشهر توسکا/اجرای روکش آسفالت سطح شهر منطقه یک فاز 2 57.21 ed7b97ad-3adb-4294-86ee-eea90a2279a0.docx