جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان بوشهر توسکا/اجرای روکش آسفالت سطح شهر منطقه یک فاز 2

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰62/63

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان بوشهر توسکا/اجرای روکش آسفالت سطح شهر منطقه یک فاز 2 57.21 ed7b97ad-3adb-4294-86ee-eea90a2279a0.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه