جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی پیاده روهای سطح شهر پشت پارک بانوان و خیابان شهید خوشبخت

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰64

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی پیاده روهای سطح شهر پشت پارک بانوان و خیابان شهید خوشبخت 60.83 d0392a92-71cb-4da9-9e40-1fdb34238307.docx