جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور به منظور خرید نرم افزار اداری و مالی

فراخوان

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷1

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید خدمات مشاور به منظور خرید نرم افزار اداری و مالی 61.24 47ece092-33f3-4cfa-b0f3-161fac619276.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه