جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای پل عابر پیاده سه راهی نیایش و اجرای کانال گذر معاینه فنی تنگک

مناقصه

96-22 96-21

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲

ریال

داخلی

عادی

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.