جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰82

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر 61.21 d1b16351-32e6-4adc-82c8-7687fdd0864e.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه