جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰82

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر 61.21 d1b16351-32e6-4adc-82c8-7687fdd0864e.docx