جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کشی محوری معابر سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای خط کشی محوری معابر سطح شهر 59.12 a2ba9f63-3ae3-42ec-8b29-5e9d771972ff.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه