جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کشی محوری معابر سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای خط کشی محوری معابر سطح شهر 59.12 a2ba9f63-3ae3-42ec-8b29-5e9d771972ff.docx