جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای ثبت تخلف،خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای نظارتی

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۷,۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸8

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای ثبت تخلف 61.78 2dd3cd89-d975-45ba-af04-d00ccf05f6ef.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه