جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای ثبت تخلف،خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای نظارتی

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۷,۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸8

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای ثبت تخلف 61.78 2dd3cd89-d975-45ba-af04-d00ccf05f6ef.docx