جزییات مناقصه و مزایده

فروش اموال و تجهیزات اسقاطی و بلا استفاده و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر

مزایده

۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش اموال و تجهیزات اسقاطی و بلا استفاده و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر 310.50 fc5a97d1-056b-4a3a-b338-f56c26f026ab.doc