جزییات مناقصه و مزایده

ادامه اجرای کانال بتن مسلح گذر معاینه فنی

مناقصه

2000005701000090

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ادامه اجرای کانال بتن مسلح گذر معاینه فنی 60.63 6940e4bc-a76e-4bc2-9a0c-ff04ce2735bd.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه