جزییات مناقصه و مزایده

خرید , ساخت و نصب قطعات و بروز رسانی کارخانه آسفالت شهرداری بندر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰93

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید , ساخت و نصب قطعات و بروز رسانی کارخانه آسفالت شهرداری بندر بوشهر 59.12 3d485436-585f-4759-9bf5-26022315c4a2.docx