جزییات مناقصه و مزایده

خرید , ساخت و نصب قطعات و بروز رسانی کارخانه آسفالت شهرداری بندر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰93

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید , ساخت و نصب قطعات و بروز رسانی کارخانه آسفالت شهرداری بندر بوشهر 59.12 3d485436-585f-4759-9bf5-26022315c4a2.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه