جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای ثبت تخلف

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰91

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای ثبت تخلف 61.00 afa59445-0207-4804-aa8a-01f0b611380d.docx