جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امور زمین های ورزشی در محلات شهر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مزایده چمن مصنوعی 52.00 5df5c3e3-4950-4524-bd29-0298959c1afc.doc