جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پیاده رو و شبکه دفع آبهای سطحی گذر جنوب بیمارستان خلیج فارس تا بیمارستان غربالگری

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۹۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پیاده رو و شبکه دفع آبهای سطحی گذر جنوب بیمارستان خلیج فارس تا بیمارستان غربالگری 61.10 2031ebec-61a6-4501-af87-23959f2e5d64.docx