جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات و راه اندازی پروژه واتر اسکرین

مناقصه

2001005701000002

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات و راه اندازی پروژه واتر اسکرین 55.81 2c91506a-58c4-428e-9070-fc9242e3d0f5.docx