جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

2001005701000004

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته 58.96 559ac36c-257d-44da-bf60-8e8b34f94aa0.docx