جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000002

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر بوشهر 317.50 6ac5dd2f-908e-4a99-9b3e-f473038574cb.doc