جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای پارک حاشیه ای ورودی شهر

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه اجرای پارک حاشیه ای ورودی شهر 61.43 0115b246-7e16-4431-86d1-7efa39a438a9.docx