جزییات مناقصه و مزایده

موضوع دوربین های نظارتی ساختمان های شهرداری (ترمینال مسافربری ، تعمیرگاه آتش نشانی و شهرداری مرکزی )

مناقصه

2001005701000013

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
موضوع دوربین های نظارتی ساختمان های شهرداری (ترمینال مسافربری ، تعمیرگاه آتش نشانی و شهرداری مرکزی ) 56.79 96e575a6-9ab7-499e-9e6e-98a98e0f0a24.docx