جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد 57.13 81edb243-7855-4dc3-a2c4-ae8b0917283f.docx