جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی 7 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری

مناقصه

2001005701000020

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی 7 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری 60.40 4126ee34-b1c9-4d4e-a98c-54272d9168c1.docx