جزییات مناقصه و مزایده

خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰19

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین 59.11 c689df4d-136f-457a-a023-0ae0fa0073d9.docx