جزییات مناقصه و مزایده

خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰19

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین 59.11 c689df4d-136f-457a-a023-0ae0fa0073d9.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه