جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000003

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر 312.50 69aa2e72-53ec-4ee0-9624-f67cbc6ef56e.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه