جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله )

مناقصه

2001005701000023

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مناقصه خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله ) 56.06 4ae2c48b-c745-4dbe-9131-a6317ad4a23e.docx