جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی 7 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی 7 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری 60.48 29a455e1-4f3e-4430-bbee-40c849f70fab.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه