جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی 7 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی 7 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری 60.48 29a455e1-4f3e-4430-bbee-40c849f70fab.docx