جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل احداث و بهره برداری از فانوس دریایی شهر بوشهر به روش B.O.L.T (ساخت , بهره برداری , اجاره , واگذاری )

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل احداث و بهره برداری از فانوس دریایی شهر بوشهر به روش B.O.L.T (ساخت , بهره برداری , اجاره , واگذاری ) 307.00 ed3d2510-aec2-4675-9541-c4e637f7822b.doc