جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل پارک خیابان سبزآباد و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل پارک خیابان سبزآباد و ... 54.97 165a21d0-6046-4122-9b6b-bd32768c76f7.docx