جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پروژه اصلاح کانال و موزائیک فرش خیابان عاشوری حد فاصل خیبر تا کوچه نبی پور

مناقصه

2001005701000030

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پروژه اصلاح کانال و موزائیک فرش خیابان عاشوری حد فاصل خیبر تا کوچه نبی پور 56.78 32fa7280-6a95-41b4-92bb-c139fa2f9eed.docx