جزییات مناقصه و مزایده

خریداری مخازن 770 لیتری

مناقصه

2001005701000034

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خریداری مخازن 770 لیتری 112.62 f4c29307-7e78-46fc-90b3-188e054f185a.pdf