جزییات مناقصه و مزایده

خرید اقلام نورپردازی (خیابان رئیسعلی دلواری و خیابان فرودگاه حد فاصل میدان معراج تا میدان انتظام )

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید اقلام نورپردازی (خیابان رئیسعلی دلواری و خیابان فرودگاه حد فاصل میدان معراج تا میدان انتظام ) 129.39 11915220-06cb-4053-bb07-9f064037f33a.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه