جزییات مناقصه و مزایده

جداره سازی , اجرای تعمیرات ابنیه و تاسیسات دهکده گردشگری بوشهر

مناقصه

2001005701000037

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جداره سازی , اجرای تعمیرات ابنیه و تاسیسات دهکده گردشگری بوشهر 129.46 af87f51d-05cc-42f3-b0e7-d141f755b545.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه