جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خریداری مخازن 770 لیتری

مناقصه

2001005701000039

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خریداری مخازن 770 لیتری 111.67 bb585597-4825-455f-b0ab-268da79a47b3.pdf