جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری کنترل و نظارت(سد معبر)در منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

2001005701000040

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری کنترل و نظارت(سد معبر)در منطقه یک و دو شهر بوشهر 128.92 66049eb0-dfeb-4302-8413-08225576774a.pdf