جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری خدمات عمومی شهرداری مرکزی بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

2001005701000041

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری خدمات عمومی شهرداری مرکزی بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته 127.31 0b687006-d9dd-4c96-8428-b9c0af8c62ea.pdf