جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱4

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر 345.92 3fb52272-ee41-4225-a3f6-5bfe5da73f8b.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه