جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خرید و نصب و راه اندازی دوربینهای پایش تصویری شهری

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳6

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید خرید و نصب و راه اندازی دوربینهای پایش تصویری شهری 131.13 3570c574-4a1a-4f5b-99b3-f91093f1deae.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه