جزییات مناقصه و مزایده

دوربین های نظارتی ساختمان های شهرداری (ترمینال مسافربری ، تعمیرگاه آتش نشانی و شهرداری مرکزی )

مناقصه

2001005701000042

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
دوربین های نظارتی ساختمان های شهرداری (ترمینال مسافربری ، تعمیرگاه آتش نشانی و شهرداری مرکزی ) 131.75 3505ca7f-54e1-475e-9e48-14e651441f32.pdf