جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال معاینه فنی تنگک

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال معاینه فنی تنگک 54.64 014931c2-e240-42c6-aa97-c4fc7cb1d15b.docx