جزییات مناقصه و مزایده

برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته

مناقصه

2001005701000043

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته 125.07 60c74b1b-30d0-46d8-9b4e-08aecaecc24b.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه