جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و بازسازی وسایل بازی کودکان

مناقصه

2001005701000045

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تعمیر و بازسازی وسایل بازی کودکان 124.52 b6539c14-4e3a-4099-abd6-642aeeb935f0.pdf