جزییات مناقصه و مزایده

خرید مبلمان پارکی و معابر سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مبلمان پارکی و معابر سطح شهر 126.43 a1282f1d-4ca7-4380-bfc8-7a5867dd6c3c.pdf