جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری کنترل و نظارت (سد معبر ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

2001005701000050

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری کنترل و نظارت (سد معبر ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر 128.88 95448ee2-bcf8-423b-8bbd-f4d01a827165.pdf