جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان سنگی

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰21

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان سنگی 97.89 c87ec65f-be37-4107-8fe7-fcb951fd722e.pdf