جزییات مناقصه و مزایده

تجدید بهره برداری از فرصتها درقالب 5 بسته طی یک دوره 1/یک ساله

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از فرصتها درقالب 5 بسته طی یک دوره 1/یک ساله 176.21 9004dcd9-1b2a-45e5-b978-308d24e33178.pdf