جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب و راه اندازی دوربینهای پایش تصویری شهری

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵1

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب و راه اندازی دوربینهای پایش تصویری شهری 176.18 d37a5077-12b7-48b8-8cfa-2e40ebab54ab.pdf