جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور به منظور انجام خدمات ممیزی املاک سطح شهر منطقه دو

مناقصه

2001005701000052

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید خدمات مشاور به منظور انجام خدمات ممیزی املاک سطح شهر منطقه دو 127.03 6572cee1-b285-4e92-9291-e6a5501b6df3.pdf