جزییات مناقصه و مزایده

جا به جایی پایه های برق در گذر سرتل به تنگک ( قطعه اول و دوم )

مناقصه

2001005701000054

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جا به جایی پایه های برق در گذر سرتل به تنگک ( قطعه اول و دوم ) 129.70 4b156a6d-c408-49cc-af22-01cad7c9f082.pdf