جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و بازسازی وسایل بازی کودکان

مناقصه

2001005701000055

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تعمیر و بازسازی وسایل بازی کودکان 124.77 73f086e6-0aa6-4a2c-b4d8-5d07dc83790d.pdf