جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان رفاهی ناحیه ۲ پسماند شهرداری بندر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث ساختمان رفاهی ناحیه ۲ پسماند شهرداری بندر بوشهر 129.67 bae8b7ca-8bcb-4a10-a2ec-d569d92f2016.pdf